Internetowy sklep rolniczy a wartości niematerialne

Internetowy sklep rolniczy – modelowym elementem wartości niematerialnych i prawnych są programy komputerowe.

Przegląd wartości niematerialnych w internetowym sklepie rolniczym

Wyjątkiem w internetowym sklepie rolniczym są programy nabyte łącznie z komputerem, konieczne do jego uruchomienia. Zarówno sklep internetowy z maszynami rolniczymi, jak i sklep internetowy z oponami rolniczymi wymagają odpowiedniego systemu operacyjnego. W takim wypadku oprogramowanie nie jest oddzielnym składnikiem, a stanowi element zestawu. Natomiast programy użytkowe traktowane są w rachunkowości jako odrębne składniki majątku. Warto jest również zajrzeć na: internetowy sklep rolniczy.

Do wartości niematerialnych i prawnych w internetowym sklepie rolniczym zalicza się: nabytą wartość firmy (wartość dodatnia firmy), nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, know-how czy koszty prac rozwojowych, które zakończyły się wynikiem pozytywnym, to znaczy efekty tych prac będą wykorzystywane na potrzeby działalności firmy.

Koszty prac rozwojowych w internetowym sklepie rolniczym

Do wartości niematerialnych i prawnych jednostki zalicza się również wartości niematerialne i prawne (prawa majątkowe) przyjęte przez nią do odpłatnego używania lub pobierania pożytków na czas oznaczony na podstawie umowy leasingu finansowego, jeżeli chodzi o internetowy sklep rolniczy.

Liczne regulacje prawne nie określają dolnej granicy wartości niematerialnych i prawnych. Ma to zastosowanie, jeżeli mówimy na przykład o sklepie internetowym z nawozami rolniczymi. Można więc, podobnie jak przy środkach trwałych, stosować uproszczenia i nie zaliczać do wartości niematerialnych i prawnych praw oraz wartości o cenie nieprzekraczającej granicy określonej w przepisach podatkowych. Wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych stanowi cena ich nabycia lub koszt wytworzenia. Ze względu na zapisane w definicji wartości niematerialnych i prawnych pojęcie nabycia zakwalifikowanie składnika aktywów do tej pozycji bilansowej możliwe jest tylko w przypadku zakupionych składników aktywów. Nie można zatem ująć jako wartości niematerialnych i prawnych na przykład wytworzonych we własnym zakresie znaków towarowych. Reguła ujmowania jedynie nabytych wartości niematerialnych i prawnych nie dotyczy oczywiście kosztów zakończonych prac rozwojowych w aspekcie internetowego sklepu rolniczego.

Prace rozwojowe w internetowym sklepie rolniczym

Do prac rozwojowych w internetowym sklepie rolniczym zalicza się: projektowanie, wykonanie i testowanie prototypów oraz modeli doświadczalnych; projektowanie, wykonanie oraz funkcjonowanie linii pilotażowej, której wielkość nie umożliwia prowadzenia ekonomicznie uzasadnionej produkcji nakierowanej na internetowy sklep rolniczy.

Powinna być ona przeznaczona na sprzedaż i projektowanie przyrządów do obróbki, narzędzi, form oraz matryc z wykorzystaniem nowej technologii, a niekiedy nawet projektowanie, wykonanie oraz testowanie wybranych rozwiązań w zakresie nowych bądź udoskonalonych materiałów, produktów, urządzeń, procesów, systemów czy też usług.

Decydując się na internetowy sklep rolniczy miejmy świadomość, że koszty prac rozwojowych mogą zatem być traktowane zarówno jako koszty okresu, w którym zostały poniesione albo zakończone bądź jako składnik wartości niematerialnych i prawnych. Na tym etapie prac istnieje bowiem możliwość, choć nie pewność, że jednostka będzie mogła zidentyfikować składnik wartości niematerialnych oraz udowodnić, że składnik ten będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe korzyści ekonomiczne. Dzieje się tak dlatego, iż etap prac rozwojowych jest etapem bardziej zaawansowanym niż etap prac badawczych.