Internetowy sklep rolniczy. Bilans i sprawozdanie finansowe

Internetowy sklep rolniczy to bilans będący podstawowym sprawozdaniem finansowym

Internetowy sklep rolniczy w świetle bilansu

Bilans jest to dwustronne zestawienie wartości aktywów (majątku), które posiada internetowy sklep rolniczy oraz źródeł finansowania majątku (pasywów). Jest on sporządzany na tak zwany moment bilansowy, za który najczęściej przyjmuje się ostatni dzień roku obrotowego. Ma to między innymi znaczenie, jeżeli zarządzamy internetowym sklepem z maszynami rolniczymi, sklepie internetowym z częściami rolniczymi czy sklepie internetowym z oponami rolniczymi.

Ukazując internetowy sklep rolniczy warto pamiętać, że bilans ma charakter informacji statycznej, która odzwierciedla w danym momencie czasu stan zasobów rzeczowych oraz finansowych, jakimi dysponuje jednostka gospodarcza. Bilans internetowego sklepu rolniczego zawiera dane zarówno z poprzedniego okresu sprawozdawczego zawiera, jak i dane z okresu wcześniejszego, dzięki czemu zachowana jest ciągłość. Zestawienie obok siebie wartości składników bilansu z dwóch kolejnych lat nadaje bilansowi dynamiczności i znacznie ułatwia analizę sytuacji firmy.

Przepływy pieniężne w internetowym sklepie rolniczym

Analiza bilansu oraz rachunku zysków i strat nie dostarcza wielu istotnych informacji, które okazują się być niezbędne do oceny rzeczywistej pozycji przedsiębiorstwa. Głębszą ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa można uzyskać posługując się analizą przepływu środków pieniężnych w internetowym sklepie rolniczym. Przepływy pieniężne dzieli się na: przepływy z działalności operacyjnej – dotyczy podstawowej działalności jednostki oraz pozostałej działalności niezaliczonej do części inwestycyjnej i finansowej, przepływy z działalności inwestycyjnej – dotyczy nabywania i zbywania aktywów trwałych i krótkoterminowych aktywów finansowych. W odniesieniu do internetowego sklepu rolniczego należy również pamiętać, że przepływy z działalności finansowej – związana jest ze zmianami w strukturze finansowania majątku, czyli zmian wielkości kapitałów własnych i obcych.

Według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości możemy wyróżnić dwie metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych odnoszących się do internetowego sklepu rolniczego: metodę bezpośrednią – polega na wykazaniu poszczególnych rodzajów wpływów oraz wydatków oraz metodę pośrednią – punktem wyjścia jest wynik finansowy netto, który zostaje przekształcony w kwotę środków pieniężnych netto wynikających z działalności operacyjnej lub wykorzystywanych w tej działalności.

Kończące elementy sprawozdania finansowego w internetowym sklepie rolniczym

Końcowym elementem sprawozdania finansowego są dodatkowe informacje oraz objaśnienia. W odróżnieniu od wprowadzenia, które skupiało się na przedstawianiu jednostki i najważniejszych zasad systemu jej rachunkowości, ilustrują one stan majątkowy i finansowy jednostki, jaki powstał w toku jej działalności w roku obrotowym w internetowym sklepie rolniczym, który można rozdzielać na internetowy sklep z maszynami rolniczymi, sklep internetowy z częściami rolniczymi czy sklep internetowy z oponami rolniczymi. Dzieje się tak w wyniku objaśnień poszczególnych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale funduszu własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Dodatkowe informacje i objaśnienia są więc rozwinięciem opisowym „suchych” liczb zawartych w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego internetowego sklepu rolniczego.

Zakres tej części informacji dodatkowej nie kończy się jednak tylko na objaśnieniu liczb sprawozdania finansowego. Nieodzowna jest również odpowiedź na pytanie, jak jednostka zamierza spożytkować wypracowane zasoby pieniężne, czyli jak podzielić zysk netto, a w przypadku wystąpienia straty – z jakich źródeł ją pokryć. Z punktu widzenia rozwoju jednostki istotne są także informacje na temat wielkości oraz struktury zatrudnienia pracowników, czego nie ujmuje bilans.