Auto skup Poznań a utrata bytu prawnego przez spółkę

Członkowie zarządu ponoszą na podstawie przepisu art. 299 ksh odpowiedzialność odszkodowawczą deliktową. Sama odpowiedzialność posiada charakter specyficznej sankcji za zmierzające do bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce nieprawidłowości owocującej niezłożeniem w czasie, zakreślonym wniosku o ogłoszenie upadłości w odniesieniu do auto skup Poznań.

Pogląd, który neguje odszkodowawczy charakter odpowiedzialności opartej na zasadzie winy znalazł swoje odzwierciedlenie w wyroku SN z 18 kwietnia 2007 r., V CSK 55/07. W tym orzeczeniu przyjęto gwarancyjny, podobny do poręczenia charakter odpowiedzialności. Równocześnie odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. posiada charakter subsydiarny, w tym znaczeniu, że koniecznym do wytoczenia powództwa wobec tychże jest wcześniejsze uzyskanie tytułu wykonawczego względem spółki. Jeden wyjątek tyczy się sytuacji w której będzie miała miejsce utrata bytu prawnego spółki. Powinno się o tym pamiętać decydując na auto złom poznań ul. Forteczna.

Z uwagi na utratę przez spółkę bytu prawnego, w związku z wykreśleniem jej z rejestru, trzeba uznać, że zachodzi wyjątkowo uzasadniony wypadek, usprawiedliwiający odbiegnięcie od zasady, zgodnie z którą, wierzyciel powołujący się na bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie może pozwać członka zarządu tej spółki na podstawie art. 299 k.s.h. bez wcześniejszego uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko spółce, oraz umożliwiający na drodze wyjątku na pokazanie istnienia wierzytelności względem spółki w procesie przeciwko członkom jej zarządu. Członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność na podstawie art. 299 ksh od momentu ich powołania do zarządu. Członek zarządu spółki z o.o. nie ponosi odpowiedzialności przewidzianej w art. 299 § 1 k.s.h. za zobowiązania spółki, które nie miały miejsce w czasie sprawowania przez niego mandatu, ponieważ powstały dopiero później, jeżeli chodzi o auto skup Poznań.

Przesłankami odpowiedzialności przewidzianej w art. 299 § 1 k.s.h. są więc powstanie określonego zobowiązania spółki z o.o. w czasie, w którym konkretna osoba była członkiem zarządu spółki (a więc niepowstałego później), i bezskuteczność egzekucji tego zobowiązania przeciwko spółce, czy to w czasie pozostania przez tę osobę członkiem zarządu, czy już po jej odwołaniu z zarządu. Jeżeli skład zarządu spółki z o.o. zmieniał się, to odpowiedzialność na podstawie art. 299 § 1 k.s.h. ponoszą osoby, które były członkami zarządu w czasie istnienia zobowiązania, którego pobór przeciwko spółce okazał się bezskuteczny. Osoba, która została odwołana uchwałą wspólników z funkcji członka zarządu spółki z o.o. nie ma już od tego momentu wpływu na prowadzenie spraw spółki oraz nie może jej reprezentować, co musi wyłączać jej odpowiedzialność za zobowiązania spółki, które powstały po jej odwołaniu w aspekcie auto komis skup-sprzedaż-zamiana w Poznaniu. Jeśli więc zobowiązanie spółki z o.o. powstało już po odwołaniu konkretnej osoby z funkcji członka zarządu tej spółki, to nie ponosi ona odpowiedzialności za to zobowiązanie na podstawie art. 299 § 1 k.s.h. nawet jeżeli jej wpis jako członka zarządu wciąż figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obecność takiego wpisu nie rozstrzyga o ponoszeniu przez tę osobę odpowiedzialności na podstawie art. 299 § 1 k.s.h.